این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
مجتمع اهل البیت (علیه السلام) کاشان

ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
معرفی دانشگاه مهد علم کاشان

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﺷﺎن از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1386 در زیر شاخه علوم انسانی آغاز به کار نموده و اﻣﺮوز ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ 14 ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در 9 رﺷﺘﻪ، ﻣﻘﻄﻊ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
فضای فیزیکی دانشگاه مهد علم کاشان

از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4700 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺣﺪود 1320 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻮده ﻛﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2)

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 ﺑﺨﺎﻃﺮ دوري ﻣﺴﺎﻓﺖ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻼب ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ.