این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
برنامه درسی و آموزشی دانشگاه مهد علم کاشان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 65 درﺻﺪي ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
مجتمع اهل البیت (علیه السلام) کاشان

اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ  داراي ﺳﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻟﻦ‌ﻫﺎي ﺳﺨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب...
بخش پژوهشی و انفورماتیک دانشگاه مهد علم کاشان

در بخش پژوهشی کتابخانه ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ در ﺣﺎل حاضر با بیش از 879 عنوان کتاب عمومی و 584 عنوان کتاب تخصصی و در مجموع 2315 جلد کتاب در حال فعالیت می باشد.

ادامه مطلب...
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺬﻳﺒﻲ مدرسه علمیه دارالعلم اسلامی کاشان (سطح یک)

اهم برنامه های تهذیبی این مدرسه عبارتند از:

ادامه مطلب...