این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
شرایط پذیرش دوره فشرده تابستانی سطح عالی (7 و 8 و 9 و 10)

شرایط پذیرش دوره فشرده تابستانی سطح عالی (7 و 8 و 9 و 10) در مدرسه باب العلم بشرح ذیل می باشد:

  --  در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺎري ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎل و در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ باشد.

  --  در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺮداد دروس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (داوﻃﻠﺒﻴﻦ ارﺗﻘﺎﻳﻲ)

  --  ﺗﻌﻬﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻼس ﻫﺎي اردو

  --  ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺒﺪأ

  --  ﻃﻼﺑﻲ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ دارﻧﺪ (ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول اﻣﺴﺎل) ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻮاﻗﺺ ﻃﺒﻖ ﻇﻮاﺑﻂ اردو اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻮاﻗﺺ ﻛﻨﻨﺪ.

  --  کسب معدل 15 در مجموع دروس لازم می باشد.