این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
معرفی دوره فشرده تابستانی سطح عالی (7 و 8 و 9 و 10)

با اﻟﻄﺎف اﻟﻬﻲ و ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﻴﺔ اﷲ اﻻﻋﻈﻢ  (ﻋﺠﻞ اﷲ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ) ﻃﺮح اردوﻳﻲ ارﺗﻘﺎﻳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮري در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد،

اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻃﻼب ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 91-92 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دو دوره را در ﻗﺎﻟﺐ اردو ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎﺷﺎن، ﻗﻤﺼﺮ و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ دورﻫﺎي ﻓﺸﺮده دروس اﺻﻠﻲ و ﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻳﮋه و ﺑﺎ ﺷﻜﻞ روزاﻧﻪ ﻛﻼﺳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻢ؛ ﻃﻼﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻛﻼﺳﻬﺎ، و اﻧﺠﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﺻﻮرت  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آن درس را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ دروس دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.