این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
نحوه امتحانات دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2)

نحوه امتحانات دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2) بشرح زیر می باشد:

در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻃﻼب ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، دروس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺣﻀﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

در ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺮم دوم ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺮم اول ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺮم دوم در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد.