این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
آموزش در مدرسه علمیه باب العلم کاشان (سطح دو)

موارد مربوط به ساختار آموزش در این مدرسه عبارتند از:

 

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪ 4 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻼس در ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ

ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﻲ: اﺟﺮاء آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب  و ...

ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﻔﺘﮕﻲ، ﻧﻴﻤﺴﺎل، ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل

اﺳﺎﺗﻴﺪ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ، مجرب ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ دارﻧﺪ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر

ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن: اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 20 طلبه را در سطح 2 فارغ التحصیل کند.