این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
شرایط پذیرش دوره حضوری تمام وقت سطح عالی

ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﻮزش ﻗﻢ از ﻃﻼب ﺳﻄﺢ 2 در اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻛﻪ ﺷﺮاﺋﻂ آن بشرح ذیل می باشد:

   *   اﺗﻤﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ
   *   ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪل ﻃﻼب
   *   ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺪرﺳﻪ
   *   ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻼس ﻫﺎ
   *   تکمیل ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ