این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
معرفی مدرسه علمیه باب العلم کاشان (سطح دو)

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎاﻓﻀﻞ ﺟﻨﺐ زﻳﺎرت ﻫﺎرون اﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ(ع) واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﻳﻦ ﺣﻮزه  در ﺳﺎل 1349 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس اﻋﺘﻤﺎدي (ره) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﻟﻌﻠﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل 1390 ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزه ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ (ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ) اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داد و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم اﻫﻞ ﺑﻴﺖ (ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم) ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه دارد، و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻄﺢ دو ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻣﻮﺳﺲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارﻧﺪ.