این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643

اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ  داراي ﺳﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻟﻦ‌ﻫﺎي ﺳﺨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ آﻳت الله اﻋﺘﻤﺎدی و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم میﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺤﺼﺮ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ، اﻳﻦ  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺒﻠﻴﻐﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.