این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
دفتر آیت الله اعتمادی در قم

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﺎﺷﺎن و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ و ﻗﺮب ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

 

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻗﻢ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻻزم در آن ﻣﻜﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ: ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮز شﻫﺎي ﻻزم
ب: ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ج: ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻼب ﻋﺰﻳﺰ


توضیحات:

اﻟﻒ: در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺎرج در ﻗﻢ از ﺳﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺔ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ و ﻓﻴﻀﻴﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ، ﻛﻪ هم اکنون تدریس در مدرسه داراشفاء و فیضیه ادامه دارد.
ب: ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ از وزارت ارﺷﺎد درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  اﺣﺴﻦ اﻧﺸﺎء اﷲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .
ج: ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻼب ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻢ ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ، وﻫﻢ  اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﻓﻀﻼ و  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻋﺰﻳﺰ )روﺣﺎﻧﻲ (در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي   ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.