در بخش پژوهشی کتابخانه ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ در ﺣﺎل حاضر با بیش از 879 عنوان کتاب عمومی و 584 عنوان کتاب تخصصی و در مجموع 2315 جلد کتاب در حال فعالیت می باشد.

ادامه مطلب...