این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
برنامه درسی و آموزشی دانشگاه مهد علم کاشان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 65 درﺻﺪي ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ و ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻣﺮ آﻣﻮزش و در راﺳﺘﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري اﻗﺪام ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ 11 رﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ  ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻟﻬﻴﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻘﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، اﻟﻬﻴﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري در مقطع ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ واندیشه سیاسی و اجتماعی معاصر، فقه خانواده، علوم قران و حدیث، تاریخ تمدن در مقطع کارشناسی ارشد هم اکنون در حال بررسی و پیگیری بوده و هیئت علمی مربوط به آن پیشبینی و بطور موقت معرفی شده است که امید است در سال تحصیلی آینده مجوز فعالیت آنها صادر گردد.

در زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري  ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻨﺒﻲ، اردوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و زﻳﺎرﺗﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮي و ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ، اﺧﺘﺼﺎص وام داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ (ﻧﺎﻫﺎر) و ...  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.