این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
معرفی دانشگاه مهد علم کاشان

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﺷﺎن از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1386 در زیر شاخه علوم انسانی آغاز به کار نموده و اﻣﺮوز ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ 14 ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در 9 رﺷﺘﻪ، ﻣﻘﻄﻊ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ رﻫﻨﻮن ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ، اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻋلیرغم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ دو رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﻳﺚ و ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در 11 رﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﺠﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

تعداد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 61 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در مقطع کاردانی و 183  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  و  79 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 25 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  و 620 نفر فارغ التحصیل می باشد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎد ﺷﺪه 26 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻬﻤﺎن و 2 نفر به عنوان انتقال از سایر موسسات پذیرفته شده‌اند و تا کنون تعداد 7 نفر ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد رﻓﺎه و ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ و اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.