این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
فضای فیزیکی دانشگاه مهد علم کاشان

از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4700 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺣﺪود 1320 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻮده ﻛﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 7 ﻛﻼس، 2 نمازخانه، 5 دﻓﺘﺮ اداري، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، 2 ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، 2 ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ و اﺳﺘﺎدﺳﺮا و ﺑﻮﻓﻪ و ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و اﻧﺘﺸﺎرات و... در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺤﺘﺮم دز سال 1389 از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ به مساحت 1400 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺪﻳﻢ.