این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
ساختمان دانشگاه مهد علم کاشان

هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ (سوره زمر، آیه 9)

 

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﮔﻮاﻫﺎن اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻬﺪ  ﭘﺮورش داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎم آور در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ در رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﺎﻟﻢ اﺑﺪاع ﮔﺮي ﭼﻮن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ، در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮي  ﭼﻮن ﻗﻄﺐ راوﻧﺪي، ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻧﺮاﻗﻲ، ﻣﻼﻓﺘﺢ اﷲ و ﻣﻼﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺷﺮﻳﻒ را در داﻣﺎن  ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ.

در دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻲ ﺷﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﺷﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺶ  از ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ.