این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
ساختمان دانشگاه مهد علم کاشان

هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ (سوره زمر، آیه 9)

ادامه مطلب...
معرفی دانشگاه مهد علم کاشان

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﺷﺎن از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1386 در زیر شاخه علوم انسانی آغاز به کار نموده و اﻣﺮوز ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ 14 ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در 9 رﺷﺘﻪ، ﻣﻘﻄﻊ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
فضای فیزیکی دانشگاه مهد علم کاشان

از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4700 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺣﺪود 1320 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻮده ﻛﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
برنامه درسی و آموزشی دانشگاه مهد علم کاشان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 65 درﺻﺪي ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

ادامه مطلب...