این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
031-55444341
031-55456643
فضای فیزیکی دانشگاه مهد علم کاشان

از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4700 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺣﺪود 1320 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻮده ﻛﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
دوره غیر حضوری سطح عالی (سطح 2)

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 ﺑﺨﺎﻃﺮ دوري ﻣﺴﺎﻓﺖ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻼب ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ.

جزوه حاضر مختصری است از زندگانی فقیهی وارسته مجتهدی عالی مقام انسانی تلاشگر که در مجموعه حیات با برکت خود ازتلاش و حرکت باز نایستاد و تارمق در بدن داشت جهت اعتلای دین مبین اسلام و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت کوشید.

ادامه مطلب...
برنامه درسی و آموزشی دانشگاه مهد علم کاشان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آﻣﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 65 درﺻﺪي ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

ادامه مطلب...